ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O10)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O11-O18)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง (O19-O22)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23-O26)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O27-O30)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O31-O38)
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O39-O43)
© 2024 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.เพชรบูรณ์