Image

ความหมายของ ITA

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

ITA สถานศึกษา
Image
Image
© 2024 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.เพชรบูรณ์